مدیریت دانشکده

محمدحسین ندیمی
رئیس دانشکده
زمینه تخصصی: هوش مصنوعی
محمد نادری دهکردی
معاون آموزشی
زمینه تخصصی: نرم افزار
 
 
سیدحبیب سیف زاده
مدیر پژوهشی دانشکده
زمینه تخصصی: مهندسی نرم افزار، زبان های برنامه سازی

All rights Reserved.
Design and Developed by: Pourya Zarini- 2017
Sign Pourya