مدیریت دانشکده

محمد نادری دهکردی
رئیس دانشکده
زمینه تخصصی: نرم‌افزار
 

 
سیدحبیب سیف زاده
مدیر پژوهشی دانشکده
زمینه تخصصی: مهندسی نرم افزار، زبان های برنامه سازی

All rights Reserved.
Design and Developed by: Pourya Zarini- 2017
Sign Pourya