معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تلفن

محمد ربانیان

مسئول امور اداری دانشکده

4229-2340 (31) 98+

 الهه عادل نیا

 کارشناس آموزشی گروه

4229-2239 (31) 98+

All rights Reserved.
Design and Developed by: Pourya Zarini- 2017
Sign Pourya