مسئولیت اجتماعی

در کشوری با جمعیت گسترده جوان، یک مرکز علمی مانند دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، مسئولیت اجتماعی بزرگی برای جذب جوانان و پرورش بذر علم و فناوری در دل آنها دارد آگاهی از این مهم که این جمعیت در آینده نزدیک مدیریت جامعه را به عهده خواهد داشت، اهمیت و نقش مراکز دانشگاهی را پررنگ تر می کند. دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، به عنوان پیشرو در امر فناوری در دانشگاه، مسئولیت خطیری با توجه ماهیت خود دارد. از این رو، رویکرد دانشکده در جهت آموزش و پرورش دانشجویان جوان به صورتی خواهد بود تا دانشجویان قادر باشند به مسئولیت شغلی و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در زمینه های مربوط به تحقیق و توسعه بپردازند.بنابراینبرای پیشبرد جامعه به سمت فناوری و دانش های نوین، دانشکده مهندسی کامپیوتر مسئولیت بزرگی به عهده خواهد داشت که با انجام وظایف محوله، قابل انجام خواهد بود.

 

All rights Reserved.
Design and Developed by: Pourya Zarini- 2017
Sign Pourya